ผลงาน/รางวัล

  • รางวัล OBECQA ปี 2559-2560 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1195/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และคำสั่งที่ 319/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) พ.ศ. 2559-2560  ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards: OBECQA) ปี 2559-2560 จำนวน  213 โรงเรียน 
    ส่ง 8 ต.ค. 2561 20:33 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »เอกสาร/ระเบียบปฏิบัติ

  • หลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
    ส่ง 10 ต.ค. 2561 18:49 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
  • โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ  ปีการศึกษา  2560- 2561 
    ส่ง 4 ต.ค. 2561 22:08 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »