สว.ศก.‎ > ‎

บุคลากร

               à¸™à¸²à¸¢à¸ªà¸¡à¸¨à¸±à¸à¸”ิ์ นันทวิสิทธิ์                                      
                                                                       นายสมศักดิ์   นันทวิสิทธิ์
                                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียน


นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์

                                                                         นางพิศมัย   นันทวิสิทธิ์
                                                ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

      à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸šà¸±à¸‡à¸­à¸£ ศรีเนตร        à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸Šà¸à¸²à¸™à¸´à¸©à¸à¹Œ เขตสกุล         à¸™à¸²à¸‡à¸›à¸²à¸£à¸´à¸Šà¸²à¸•à¸´ กองวัสสกุณี
            นางสาวบังอร   ศรีเนตร                    นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล                     นางปาริชาติ  กองวัสสกุลณี

      à¸™à¸²à¸‡à¸Šà¸´à¸•à¸žà¸±à¸™à¸˜à¹Œ มาตรคำจันทร์         à¸™à¸²à¸‡à¸›à¸£à¸°à¸žà¸´à¸¨ งางาม         à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸“ัฐณิชา โพธิ์งาม
         นางชิตพันธ์  มาตรคำจันทร์                         นางประพิศ  งางาม                         นางสาวณัฏณิชา โพธิ์งาม

      à¸™à¸²à¸‡à¸ªà¸²à¸§à¸à¸£à¸›à¸£à¸°à¸ à¸² สระแก้ว
          นางสาวกรประภา  สระแก้ว