รางวัล OBECQA ปี 2559-2560

โพสต์8 ต.ค. 2561 20:28โดยacademic@swsk.ac.th   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 20:33 ]
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1195/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 และคำสั่งที่ 319/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ผ่านการประเมินคุณภาพระดับองค์กร เพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) พ.ศ. 2559-2560  ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards: OBECQA) ปี 2559-2560 จำนวน  213 โรงเรียน 
Ċ
academic@swsk.ac.th,
8 ต.ค. 2561 20:28
Comments