สว.ศก.‎ > ‎

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของชาติ   จึงได้มีการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 ชื่อว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์” และตามด้วยชื่อจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่   โดยมีโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้งสิ้น 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
 • โรงเรียนโรงเรียนเฉลิมสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ความเป็นมา
                     พุทธศักราช ๒๕๓๙  นายพิชัย มุขสมบัติ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษในขณะนั้น ได้จัดตั้งและหาสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ โดยมอบหมายให้ นายสุธี ชินชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษขณะนั้น เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการสภาตำบลโพธิ์ นำโดย นายสมบูรณ์ วรรณทวี กำนันตำบลโพธิ์ , นายอนันต์ เหล่าแค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ , ชาวบ้านบ้านโนนกอง , ชาวบ้านบ้านโนนจานและทุกหมู่บ้านในตำบลโพธิ์ ตลอดจน นายสุรพล ชาลีกุลศึกษาธิการอำเภอเมืองศรีสะเกษ , นายจรัญ วิมาลา นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายชนก ศรีวงษ์รัตน์ ป่าไม้อำเภอเมืองศรีสะเกษและนายจิโรจน์ โชติพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในขณะนั้น จนได้รับอนุมัติและประกาศจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
                    โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา ๑๑  เริ่มรับนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๒ เป็นปีการศึกษาแรก โดยเริ่มรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  ทั้งประเภทประจำและไป- กลับ ภายใต้การบริหารงานโดยนายสุธี ชินชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ จนถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันบริหารงานโดย นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
                    เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ทั้ง ๑๒ โรงเรียน อยู่ในพระราชูปถัมภ์ และในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

 

ตราสัญลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระบรมราชานุญาต
ให้กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชิญอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ส.ว. อยู่เหนือตราเสมาธรรมจักร
รองรับด้วยริ้วกนกสีทอง และมีผืนธงตัดขอบสีเหลือง
มีชื่อเต็มของโรงเรียนเป็นตัวอักษรสีแดงใต้ตราเสมาธรรมจักร
อักษรย่อ
“สว.ศก.”
“สว.” ย่อมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สังวาลย์
“ศก.” ชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน “ศรีสะเกษ
คำขวัญ
“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”
คติพจน์
“นิมิต สาธุรูปานํ กตญญู กตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”

สีประจำโรงเรียน
แดง  น้ำเงิน
แดง หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
น้ำเงิน หมายถึง สีแห่งองค์พระมหากษัตริย์
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
“ต้นประดู่แดง”
(Monkey Flower Tree)
ประดู่แดง
 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllocarpus septententrioalls Donn.Smith.
วงศ์ : Caesalpininaceae
ชื่อสามัญ : Monkey Flower Tree
ลักษณะทั่วไป
ต้น : เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ที่มีเรือนยอดแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้าง
ใบ : ใบเป็นรูปมนรี จะออกเป็นคู่ ๆ สลับกันตามลำดับลักษณะของใบปลายแหลมโคนใบมนขอบใบเรียบ มีสีเขียว
ดอก : ออกเป็นช่อ ตรงส่วนยอดของลำต้น ดอกจะบานไปพร้อมกัน จะทยอยกันบาน จะแดงสดสะพรั่งทั้งต้น เกสรยาวยื่นออกมากลางดอก ดอกมีกลิ่นหอมระรวยจะปริดอกราว ๆ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มีนาคม แต่ดอกจะอยู่ไม่ทนนัก
การขยายพันธุ์ : เป็นพันธุ์ไม้กลางแจ้ง ที่ชอบแสงแดดจ้า แต่ต้องการน้ำน้อยและความชื้นน้อยปลูกในดินที่ร่วนซุย และระบายน้ำได้ดีขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด
อื่น ๆ : ถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศกัวเตมาลา ในอเมริกากลาง